PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Adatkezelő megnevezése Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara
Adatkezelő képviselője: Rabb Szabolcs
Pozíció: főtitkár
E-mail címe: szrabb@pbkik.hu
Telefonszáma: 72/ 507-148
Honlapja: www.pbkik.hu
Székhelye: 7625 Pécs Majorossy Imre utca 36.
Adószáma: 18304433-2-02
Adatvédelmi tisztviselők
Adatvédelmi tisztviselő neve Pohli Krisztina
E-mail címe: pohli@pbkik.hu
Telefonszáma: 72/ 507-149
Adatvédelmi tisztviselő neve Laczkóné Dr. Csécsi Ildikó
E-mail címe: ilaczko@pbkik.hu
Telefonszáma: 72/ 507-165

 

Projekt neve Humánerőforrás Konferencia 2019
Projekt felelőse Horváth-Frank Orsolya és Páncél Alexandra

 

Jogszabályi háttér

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara (továbbiakban: Kamara) fenti projekttel kapcsolatos adatkezelése a következő jogszabályok szerint történik:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.);
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

 

A projekt és a kapcsolódó weboldal adatkezelése

 

Adatkezelés a konferencián való részvétel érdekében történik. Amennyiben a www.humankonferencia.hu oldalon keresztül regisztrál a rendezvényre a regisztrációs űrlap kitöltésével, rendelkezésünkre bocsátja személyes adatait. A regisztrációt követően megerősítő email-t fog kapni, számlát küldünk Önnek, illetve visszaigazoljuk a választott programon való résztvételi lehetőségét, illetve a konferenciához kapcsolódó fontos tudnivalókat.

A regisztrációs űrlap kitöltésével és beküldésével Ön elfogadja az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat. Az adatkezelés célja a rendezvény iránt érdeklődők tájékoztatása, a részvétellel kapcsolatos ügyintézés lebonyolítása, mely szerződés teljesítésének jogalapjával történik.

Amennyiben Ön a jelen konferencián történő részvételen túl a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara további rendezvényei felől is érdeklődik, és ezekről a jövőben hírlevelet szeretne kapni, úgy Ön hozzájárulhat adatainak további felhasználásához. Az adatkezelés célja a Kamara tevékenységéről, eseményeiről történő tájékoztatás, önkéntes kamarai tagok számának növelése, mely az érintett hozzájárulásának jogalapjával történik.

A www.humankonferencia.hu oldalon Google Analitics segítségével gyűjtünk anonim statisztikai adatokat.  

 

A kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés célja

 

A személyes adat típusa        Adatkezelés célja
Jelentkező neve kapcsolattartás a rendezvényen történő részvétel biztosításához, valamint a számlázáshoz
Jelentkező email címe

További regisztrált jelentkező neve

További regisztrált jelentkező email címe

IP cím, melyről a jelentkező a jelentkezést elküldte
Egyéb, az ügyintézés során a jelentkező által megadott személyes adat

 

Az adatkezelés jogalapja:

„Érintetti hozzájárulás” és/vagy „szerződés teljesítése”.

 

Az adatkezelés időtartama:

A kapcsolattartási adatokat 1,5 év után töröljük a rendszerből a szerződés teljesítését követően

További adatkezeléshez kapcsolódó hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

 

Az adatokhoz való hozzáférés:

Az Ön jelentkezési adatait a programot szervező személyek jogosultak megismerni, valamint a rendezvénysorozaton részvételre kiválasztott jelentkezők nevét és elérhetőségi adatait a szervezők átadják a lebonyolításban részt vevő további személyeknek / vállalkozásoknak (adatfeldolgozók):

 • Crosssec Solutions Kft. (7632 Pécs, Közraktár u. 5.)
 • Google Ireland Ltd. G-Suite – (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland)
 • Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland)

 

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara nem adja át a rögzített adatait más harmadik személyeknek, kivételt képez ez alól a hatósági megkeresés.

 

Adatbiztonsági intézkedések

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara számára megadott adatait részben a saját kezelésében és tulajdonában található szervereken tárolja, részben az alábbi szolgáltatóktól veszünk igénybe felhő-/szolgáltatásokat:

 • CR Hungary Informatikai Kft. (7623 Pécs, Jászai Mari utca 3.)

 

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védjük többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

 

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

 • hozzáférés joga
 • a helyesbítés joga
 • a törléshez való joga
 • az adat kezelésének korlátozásához való joga
 • a személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
 • az adathordozhatósághoz való joga
 • tiltakozáshoz való joga

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek:

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Hatóság) Ön bejelentésével vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogai gyakorlása vonatkozásában jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben Ön a Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már megkereste a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarát jelen tájékoztatóban megjelölt jogainak gyakorlásával kapcsolatban.

 

A Hatóság elérhetősége:

posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu